biuro@hrworkforce.pl | +48 71 342 02 47

Zgłaszanie naruszeń prawa

Zgłaszanie naruszeń prawa i ochrana osób dokonujących takich zgłoszeń wynika z obowiązku wykonania Dyrektywy z dnia 23 października 2019 r. Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Zgłoszeń należy dokonywać zgodnie z Wewnętrznym regulaminem i powinno mieć formę określoną ww. regulaminie.

Zgodnie z § 2 Regulaminu przez osobę zgłaszającą rozumie się rozumie się osobę, która pracuje lub pracowała, bądź utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście związanym z pracą w szczególności:

 1. pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
 2. osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
 3. osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 4. członka organu osoby prawnej;
 5. osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 6. stażysty;
 7. wolontariusza.

Zgodnie z rozdziałem II §§ 6 i 7 regulaminu:

 1. Zgłoszenie ustne może być dokonane:
  • na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w miejscu wskazanym przez Pracodawcę z przyjmującym zgłoszenie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.
 2. Zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane na adres do korespondencji HR Work Force Sp. z o.o. z dopiskiem: „NARUSZENIA”
 3. Zgłoszenie w postaci elektronicznej może być dokonane na adres poczty elektronicznej naruszenia@hrworkforce.pl
 4. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Do pobrania: